ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : [ทอง]การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ชื่อนักเรียน : นางสาวกมลลักษณ์ นาโสก,นายภาณุพงศ์ นาโสก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:45   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทอง]การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุลยา สุวรรณพันธ์,เด็กชายอนุวัฒน์ นาโสก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:44   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทอง]การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัตนภูมิ นาโสก,เด็กชายสุริยะ นาโสก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:44   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [เงิน]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ชื่อนักเรียน : นางสาวกาญจนา นาโสก,นางสาวชมัยพร พรมพาน,นายวันวิสา นาโสก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:43   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทอง]การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอะมันดา โสมจันทร์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:41   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทอง]การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรวุฒิ ปากหวาน
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:41   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทอง]การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกิณรนันท์ สีหไตร
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:39   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [เงิน]การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ชื่อนักเรียน : นายธีรพงศ์ นาโสก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:39   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทองแดง]การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรัชยา ร่องจิก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:38   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : [ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑]การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาโสก
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:37   อ่าน 57 ครั้ง