กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยธวัช กมลรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสราวุฒิ นาโสก
ครูอัตราจ้าง