กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเชิดพงษ์ วงษาเนาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยธวัช กมลรัตน์
ครู คศ.3