กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวศิริรัตน์ ไชยศล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจันจิรา ยืนยง
ครูธุรการ

นายประเทพ ศรีทอง
นักการภารโรง