กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิตยา บรรทัดเรียน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา สลางสิงห์
ครู คศ.2

นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา อ่อนทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรนิภา ศรีทอง
พนักงานราชการ