กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ คนหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทิพ สุวรรณพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวเมธินี อังคณา
พนักงานราชการ