คณะผู้บริหาร

นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0612929644

นายอนุชา ยืนยง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิริยา เชียวชาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจันทิพ สุวรรณพันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอภิสิทธิ์ คนหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายชาติชาย เพียสา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป