พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีทักษะชีวิต
๓. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา
๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๗. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความพร้อมเพื่อมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพ
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานศึกษา
๔. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
๖. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายให้การยอมรับ เชื่อมั่น ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา