วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เป็นคนดี มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐาน
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
“การศึกษาก้าวหน้า ปวงประชามีอาชีพ มีความรู้สู่สากล ”
 
คำขวัญ
“มุ่งวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นพัฒนา สู่สากล บนพื้นฐานของความพอเพียง ”
 
เอกลักษณ์
“ สร้างคนดีให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ”
 
อัตลักษณ์
“จิตอาสา”