สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

“ สีน้ำเงิน ชมพู ”
สีน้าเงิน หมายถึง ความร่มเย็น
สีชมพู หมายถึง ความรักสามัคคีในหมู่คณะ
น้าเงิน-ชมพู หมายถึง ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ทาให้เกิดความสงบร่มเย็น มีสันติสุขอย่างยั่งยืน