ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๓ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ในปีแรกที่เปิดทา การสอนมีนักเรียนในระดับชั้น ม.๑ จานวน ๖๒ คน เปิดเรียน ๒ ห้อง ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ช.๑๐๔ จานวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบ ๒๐๒ ก. จานวน ๑ หลัง และห้องส้วมนักเรียนแบบ ๖ ที่ จานวน ๑ หลัง โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ ๑๑ ตาบลนาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเริ่มตั้งโรงเรียนมีพื้นที่ ๔๒ ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้ขอที่ดินเพิ่มจานวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน จากสภาตาบลนาโสก เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด ๖๔ ไร่ ๓ งาน