ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
27 ก.ย. 65 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณ ครูชัยยนต์ สิงห์บุญ